Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Geldigheidsduur van de offertes

Behoudens andersluidend schriftelijk beding, is elk aanbod en elke, ook toekomstige, overeenkomst beheerst door deze algemene voorwaarden, die er integraal deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de aankoop- en betalingsvoorwaarden van de klant.

Iedere afwijking van deze algemene voorwaarden kan slechts aan ons worden tegengeworpen, indien wij daar voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk onze instemming mee hebben betuigd.

De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de offerte door de klant. De door ons in de offerte opgegeven prijzen en voorwaarden zijn slechts geldig mits aanvaarding binnen de zeven dagen vanaf datum van de offerte. De aanvaarding door de klant bindt hem onherroepelijk.

Artikel 2 – Betaling

De prijs is deze vermeld in de offerte, behoudens wanneer wij ons genoodzaakt zien deze prijs aan te passen aan de evolutie van onze vaste en/of variabele kosten ten gevolge van een wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, materialen, leverkosten, douanekosten ...), een door onze leveranciers doorgevoerde prijswijziging of elke andere objectieve omstandigheid in de marktsituatie die daartoe aanleiding kan geven. De prijsherziening zal overeenkomstig deze wijzigingen geschieden. In dat geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

De prijs wordt vermeerderd met alle belastingen en taksen door om het even welke overheid geheven of te heffen, zoals ze van toepassing zijn op de dag van de levering. Productie/levering van uw goederen gaat pas van start na betaling van 50% van het totale aankoopbedrag (bij bestellingen vanaf 12.000 stuks comfort- mondmaskers) en/of 100% betaling van het totale aankoopbedrag (bij bestellingen vanaf 0 tot 12.000 stuks  comfort-mondmaskers), dit bij uw bestelling. De betaling van het restbedrag dient te gebeuren net voor de levering van uw goederen (U krijgt hiervan bericht). Dit omwille van de extreme vraag naar onze producten

U kan eenvoudig, snel en veilig betalen via: bankoverschrijving via uw bankinstelling op ons KBC bankrekeningnummer BE84 7380 2788 1559 (uw bestelling zal dan wel pas verstuurd worden als de gelden op onze rekening staat). Uw betaling dient binnen 2 dagen na uw bestelling /akkoord overgeschreven te worden.

Voor deze betaalmethode worden geen kosten aangerekend. Informatie over omruilen kan u vinden bij onze algemene voorwaarden. Lukt het betalen niet, contacteer ons dan even en dan helpen wij je verder. info@uwmondmaskers.be of 0032/494 14 31 30.

Bij wanbetaling zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest opleveren met als tarief 10% per jaar, berekend naar rato van het aantal dagen betalingsachterstand.

Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde, bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,00.

Artikel 3 – Onvoorziene omstandigheden

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen beschouwd worden als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen.

Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de levering tot gevolg hebben, wordt de leveringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking.

Artikel 4 – Leveringstermijn

Behalve indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, worden onze leveringstermijnen bij benadering aangegeven.

De vermelde leveringstermijnen zijn bijgevolg indicatief en verbinden ons niet strikt. Eventuele laattijdigheid, indien niet werkelijk onredelijk en uitsluitend aan ons te wijten, kan dan ook geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding aan de klant. Overschrijding van de leveringstermijn zal de klant nimmer het recht geven op wijziging van betalingsvoorwaarden, korting, schadevergoeding of annulering van de order.

Wij behouden ons het recht voor bij niet betaling de levering op te schorten totdat volledige betaling is tussengekomen.

Artikel 5 – Retourneren

U heeft het recht de levering te herroepen mits opgaaf van reden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het product. Om gebruik te maken van dit herroepingsrecht dient u ons van uw beslissing op de hoogte te brengen door middel van een duidelijke verklaring zonder dubbelzinnigheden (bijvoorbeeld een brief per post of per e-mail). Om ervoor te zorgen dat de herroepingstermijn wordt gerespecteerd, volstaat het uw bericht met betrekking tot het uitoefenen van het herroepingsrecht te versturen voor het verlopen van de herroepingstermijn.

U dient het artikel zonder excessieve vertraging, in ieder geval uiterlijk 14 dagen nadat u kennis heeft gegeven van uw beslissing gebruik te maken van het herroepingsrecht, terug te sturen of in te leveren. Deze termijn wordt geacht te zijn gerespecteerd indien u het artikel terugstuurt binnen de termijn van 14 dagen. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Het (de) geretourneerde artikel(en) dienen in nieuwstaat, ongebruikt en in de volledig intacte, ongeopende originele verpakking te zijn.

Alle geretourneerde artikelen (producten en originele verpakking, accessoires,...) dienen in perfecte staat teruggestuurd te worden. Bij ontvangst van het pakket zullen wij de perfecte staat van de geretourneerde handelswaar beoordelen. Artikelen die zichtbaar zijn gebruikt of beschadigd door handelen van de klant waardoor deze artikelen niet meer geschikt zijn voor de verkoop zullen niet retour worden geaccepteerd. Indien een retour door ons wordt geweigerd zullen de artikelen op kosten van de klant naar de klant worden teruggezonden, zonder dat de klant aanspraak kan maken op een vergoeding of terugbetaling anders dan het eventuele recht op garantie van de verkochte artikelen. Indien geruilde artikelen zichtbaar gebruikt zijn of beschadigd door handelen van de klant waardoor deze artikelen niet meer geschikt zijn voor de verkoop, kunnen wij alle daarbij passende maatregelen ondernemen om de kosten te innen bij de klant.

Om redenen van hygiëne en veiligheid heeft de klant geen herroepingsrecht op de volgende artikelen: mondmaskers, beschermingsmateriaal, handwerk artikelen, gepersonaliseerde artikelen, onderkleding en onderhoudsproducten. Wij behouden ons het recht voor om deze lijst aan te passen.

In geval van herroeping van dit contract uwerzijds, betalen wij u alle door ons van u ontvangen betalingen terug (met uitzondering van bijkomende kosten voortvloeiende uit uw keuze, indien van toepassing, voor een bezorgmethode anders dan de goedkoopste door ons aangeboden standaardlevering) zonder excessieve vertraging en in ieder geval uiterlijk dertig dagen nadat wij op de hoogte zijn gebracht van uw herroeping van dit contract. Wij kunnen de terugbetaling uitstellen totdat we het artikel hebben ontvangen of totdat u een bewijs van verzending van het artikel heeft overlegd, waarbij de datum hiervan geldt als de vanaf datum.

Artikel 6 – Verborgen gebreken

Opdat de klant aanspraak zou kunnen maken op vrijwaring voor verborgen gebreken, dient aan de wettelijke vereisten daartoe te zijn voldaan. Onze aansprakelijkheid, noch kennis van de verborgen gebreken wordt vermoed. Conventioneel wordt bepaald dat de korte termijn waarvan sprake in art. 1648 B.W. zes maanden beloopt vanaf de datum van levering, en dat elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden, doorverkoop van het geleverde, verkeerd gebruik, onvoldoende onderhoud of wijzigingen aangebracht zonder onze schriftelijke toestemming. Nooit zal onze aansprakelijkheid verder reiken dan aanpassing of vervanging van de door ons ons geleverde goederen. De klant zal geen bijkomende schadevergoeding kunnen vorderen.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

In geval van gebrek van betaling blijven de geleverde materialen/goederen onze eigendom en is de klant er slechts de houder van tot de volledige betaling. Wij mogen zonder toestemming van de klant de materialen/goederen weer terugnemen en dit op kosten van de klant, echter op voorwaarde dat we hem per gewone en aangetekende brief hierover inlichten. In een dergelijk geval wordt de klant geacht hiervan kennis te hebben genomen op de derde werkdag na de verzending ervan.

Ingeval van het beroep op het terugvorderingsrecht, behouden wij de betaalde voorschotten ter schadeloosstelling.

Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan ons gedelgd heeft.

Artikel 8 – Geschillen

In geval van betwisting over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn de enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd, tenzij wij hier uitdrukkelijk van afwijken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden.

*********************************************************************************

*Info van de overheid: Het dragen van een mondmasker biedt slechts beperkte bescherming (voor uzelf en anderen).

Het is belangrijk dat deze mondmaskers minstens één keer per dag op 60° gewassen worden (handwas).

Zie de website van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) voor meer info : https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks.

 Stappenplan om het masker op te zetten, te gebruiken,  te verwijderen en weg te gooien:

1) Voordat u een masker opzet, wast u uw handen met een alcoholische oplossing of met water en zeep
2)Breng het masker aan om de neus en de mond te bedekken en zorg ervoor dat het zo goed
mogelijk aansluit op uw gezicht
3)Wanneer u een masker draagt, mag u het niet aanraken; wanneer u een gebruikt masker aanraakt, moet u uw handen wassen met een hydro-alcoholische oplossing of met water en zeep
4)Als het masker nat wordt, vervang het dan door een nieuw masker en hergebruik het masker niet
5)Om het masker te verwijderen: van achteren verwijderen (de voorkant van het masker niet aanraken); onmiddellijk in een gesloten recipiënt gooien; handen wassen met een hydroalcoholische oplossing of met water en zeep

*De mondmaskers mogen in geen enkel geval in de droogkas. De mondmaskers kunnen voor een klein percentage krimpen na meermaals wassen (verwaarloosbaar).

*Wij bieden geen enkele vorm van garantie naar 100% bescherming toe, bij onze producten. Onze producten (mondmaskers) hebben geen medische certificaten.

Webshop powered by Marcando